ITSU-DOKO
logo ITSU-DOKO

Regulamin

Home /

Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO ITSU-DOKO.PL

Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa warunki korzystania z portalu internetowego ITSU-DOKO.PL dostępnego pod adresem https://www.itsu-doko.pl zwanego dalej Portalem.

ZASADY OGLNE

 1. Pojęcia używane w treści niniejszego Regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

 • Administrator Portalu MAG Wiedza-Umiejętności-Postawy NIP 5212779203.
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu niezależnie od tego, czy działanie to wymaga zalogowania, czy nie.
 • Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, ktry dokonał rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, posiadający swj unikalny login oraz hasło.
 • Użytkownik Zalogowany – Użytkownik Zarejestrowany, ktry zalogował się w Portalu przy pomocy swojego loginu i hasła.
 • Polityka Prywatności – część niniejszego regulaminu regulująca szczegłowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec Użytkownikw.
 • Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki danych w szczeglności pliki tekstowe, wysyłane przez Portal i zapisywane na komputerze Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z ktrej pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Pliki cookies używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika, np. zapamiętania logowania do Portalu czy zapamiętania odwiedzanych stron. Takie dane są zaszyfrowane w sposb uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

KORZYSTANIE Z PORTALU

 1. Portal udostępnia informacje na temat wydarzeń kulturalnych, sportowych, rozrywkowych i edukacyjnych odbywających się na terenie całej Polski, oraz ich informacje na temat miejsc, związanych z tematyką kultury japońskiej.

 2. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.

 3. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Portalu:

 • połączenie z siecią Internet,

 • sprzęt komputerowy (hardware) z systemem operacyjnym,

 • przeglądarka internetowa,

 • konto i adres poczty elektronicznej (e-mail) jeśli zamierza się zarejestrować i logować wewnątrz Portalu.

 1. Użytkownik ma prawo:

 • przeglądać wydarzenia i inne treści zamieszczone na Portalu,

 • umieszczać na Portalu informacje o wydarzeniach zgodnie z przyznanymi mu uprawnieniami i zasadami obowiązującymi w Portalu,

 • korzystać ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w Portalu,

 • zgłaszać Administratorowi nadużycia.

 1. Użytkownik jest zobowiązany w szczeglności do:

 • przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz pozostałych wytycznych obowiązujących w Portalu,

 • poszanowania autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw osobistych, o ktrych mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkownikw,

 • zgłoszenia Administratorowi Portalu zauważonych zakłceń w funkcjonowaniu Portalu, problemw i uwag związanych z usługami świadczonymi w ramach Portalu.

REJESTRACJA W PORTALU

 1. W celu dokonania rejestracji należy zalogować się poprzez konto na Facebook.com lub wypełnić formularz rejestracyjny..

 2. W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto Użytkownika.

 3. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu po zalogowaniu się co oznacz możliwść dodawania wydarzeń..

 4. Portal ma dostęp jedynie do publicznych informacji konta Facebook.com oraz danych podanych w formularzu zgłoszeniowym. Podane przez Użytkownikw dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

 5. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:

  • zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu,
  • zapoznał się i zaakceptował treść Polityki Prywatności,
  • wyraża zgodę na upublicznienie danych podanych w sekcji Wizytwka w Profilu Użytkownika,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Portalu przekazanych podczas rejestracji danych osobowych w celu realizacji usług dostępnych w ramach Portalu.
 6. Podanie danych osobowych, a także złożenia oświadczeń o ktrych mowa w ust. 5 powyżej jest dobrowolne, jednakże konieczne w przypadku chęci skorzystania z pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Serwisu.

 7. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposb potwierdzenia rejestracji ????

DODAWANIE I EDYCJA WYDARZEŃ

 1. Możliwość dodawania informacji o wydarzeniach posiada Użytkownik Zarejestrowany zgodnie z nadanymi mu uprawnieniami.

 2. W procesie dodawania wydarzenia Użytkownik podaje niezbędne informacje, ktre po zapisaniu będą widoczne w wersji publicznej Portalu.

 3. Dodawanie wydarzeń musi być zgodne z obowiązującymi w Portalu Zasadami dodawania wydarzeń.

 4. Administrator Portalu ma prawo usunąć zamieszczone przez Użytkownika wydarzenia w przypadku, gdy wspomniane materiały zostały zdublowane. O tym, ktre wydarzenie zostanie usunięte decyduje data dodania lub kompletność informacji o wydarzeniu. Wydarzenia mogą być rwnież usuwane z powodu nieodpowiednich treści lub zamieszczania informacji stricte sprzedażowych i niezgodnych z tematyką Portalu.

 5. Administrator ma prawo usunąć zamieszone przez Użytkownika wydarzenia w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba na prośbę Organizatora opisywanego Wydarzenia.

 6. Należy zamieszczać informacje o wydarzeniach zgodnie z informacjami Organizatorw wydarzeń. W razie ograniczonej ilości osb należy zaznaczać tę kwestią oraz podawać adres na ktry należy wysyłać zgłoszenia.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Użytkownik może przeglądać zasoby Portalu, jak rwnież zamieszczać w nim treści zgodnie z dostępnymi funkcjami Serwisu. Zamieszczenie określonych treści przez Użytkownika możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik jest uprawniony do ich zamieszczania oraz gdy służą mu w tym zakresie wszelkie prawa, w tym w szczeglności prawa autorskie.

 2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementw, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Portalu stanowią przedmiot praw wyłącznych Portalu lub Użytkownikw.

 3. Zabronione jest wykorzystywanie oznaczeń Portalu, w tym charakterystycznych elementw grafiki, w ramach innych serwisw internetowych, akcji marketingowych czy promocyjnych bez zgody Administratora Portalu.

 4. Wprowadzone przez Użytkownika informacje, staja się własnością Portalu, zatem w przypadku usunięcia konta użytkownika, nie ma on prawa domagać się usunięcia informacji wprowadzonych przez niego w trakcie, kiedy jego konto było aktywne.

 5. Publikując treści na Portalu Użytkownik:

 • oświadcza i zapewnia, że jest autorem bądź posiada licencję na publikację nadsyłanych przez siebie utworw,

 • udziela Portalowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworw przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji:

  • wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworw, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
  • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworw
  • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworw w taki sposb, aby każdy mgł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym do utworw.

DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE

 1. Zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem, propagujących przemoc, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.

 2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora Portalu, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie usunie profil Użytkownika.

 3. W przypadku, gdy działania Użytkownika lub dostarczone przez niego treści naruszają postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje, negatywnie wpływają na dobre imię Portalu, mogą naruszać prawa innych osb, jak rwnież w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Portalu wymaga dodatkowej weryfikacji danych podanych w trakcie rejestracji, Administrator Portalu może:

  • zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika,
  • ograniczyć na czas określony lub nieokreślony uprawnienia powiązane z Konta Użytkownika,
  • usunąć lub zablokować niedozwoloną treść,
  • uzależnić korzystanie z Serwisu od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami.
 4. Skorzystanie przez Portalu z powyższych uprawnień nie wyłącza pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu dokonującego naruszenia wobec Portalu oraz innych Użytkownikw.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Portal przetwarza dane osobowe Użytkownikw w sposb zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczeglności w zgodzie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z pźn. zm.).

 2. Poprzez podanie na Portalu swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych użytkownika.

 3. Administratorem danych osobowych Użytkownikw jest MAG Wiedza-Umiejętności-Postawy NIP 5212779203.

 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania w każdej chwili usunięcia jego danych osobowych z bazy Portalu.

 5. Dane Użytkownikw mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisw prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 6. Portal nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkownikw innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika.

 7. Niektre funkcje Portalu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposb potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Portalu.

 2. Administrator w szczeglności nie ponosi odpowiedzialności za:

 • jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczeglności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Portalu

 • przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Portalu

 • opźnienia w działaniu Portalu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osb trzecich, wadliwego działania czynnikw zewnętrznych oraz innych systemw (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Portalu

 • szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej ( w szczeglności strajkw, wojny, powodzi, pożaru itp.)

 • szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałw i informacji umieszczonych w Portalu przez Użytkownika.

 2. Administrator zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Portalu informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w szczeglności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

 2. W razie sporw związanych z interpretacją lub wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisw.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu w dziale Regulamin.

 4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Portalu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w portalu.